Stanovy

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

I. Název občanského sdružení

Název občanského sdružení je Česká akademie dermatovenerologie (ČADV).

II. Sídlo občanského sdružení

Sídlo občanského sdružení je Praha 8, Na Stráži 28, PSČ 180 00.

III. Cíle občanského sdružení

Cíle občanského sdružení budou: podpora dermatovenerologů a rezidentů v oborech dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie a korektivní dermatologie, jejich kooperace, vzdělávání, publikačních aktivit, přednášek; zviditelnění českých dermatovenerologů v mezinárodních odborných společnostech a jejich výborech; organizace odborného postgraduálního a kontinuálního vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oboru dermatovenerologie, dětské dermatovenerologie a korektivní dermatologie, a to zejména těmito formami: pořádáním pracovních setkání, obhajob vědeckých prací, organizací mezinárodních sympozií a kongresů, vyhlašováním grantových projektů, publikační činností; prezentaci oboru dermatovenerologie na národní a mezinárodní úrovni s cílem její integrace do dermatovenerologie evropské a světové, účastí na mezinárodních a národních kongresech, pracovních setkáních odborných společností, organizací vzdělávání pro lékaře a další zdravotnické pracovníky jiných oborů medicíny; informování pacientů, laické veřejnosti a médií o problematice oboru dermatovenerologie, prevenci a léčbě nemocí kožních a pohlavních, a to zejména informováním organizováním tiskových konferencí, vydáváním publikací pro veřejnost, webovými stránkami pro veřejnost a média apod.

IV. Orgány občanského sdružení

Občanské sdružení vede předseda. Předseda může být zvolen opakovaně nejvíce 2krát. Předseda reprezentuje občanské sdružení, je jeho statutárním orgánem. Členové mohou podávat návrhy činnosti, vyjadřovat svá přání během plenárního zasedání, podněty k činnosti je třeba zaslat vždy nejdéle 14 dnů před zasedáním předsedovi nebo do sídla občanského sdružení formou dopisu, mailu, SMS. Pozvánka na plenární zasedání musí obsahovat datum a místo konání, program zasedání. Plenární zasedání rozhoduje o všech aktivitách občanského sdružení, volí výbor, revizní komisi, schvaluje dodatky stanov atd. Hlasování na plenárním zasedání se děje prostou většinou, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor občanského sdružení je nejméně tříčlenný. Členové výboru volí mezi sebou předsedu, místopředsedu a vědeckého sekretáře. Volební období je tříleté. Revizní komise je tříčlenná. Členové revizní komise volí mezi sebou předsedu. Volební období je tříleté.

V. Členství

Členem občanského sdružení může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se Stanovami občanského sdružení a je aktivní v oboru dermatovenerologie. Člen je přijímán do občanského sdružení na základě písemné žádosti. Každý člen se může aktivně podílet na činnosti občanského sdružení, volit a být zvolen do výboru společnosti, předkládat návrhy a být osobně účasten při jejich projednávání. Člen musí dodržovat Stanovy a platit členské příspěvky. Formy členství jsou následující:

a) Řádný člen: dermatovenerolog s licencí České lékařské komory (ČLK) nebo atestovaný dermatovenerolog
b) Rezident: dermatoveneroloog pracující v oboru dermatovenerologie bez licence ČLK, připravující se ke složení atestace z oboru
c) Čestný člen: dermatovenerolog, kterému bylo uděleno čestné členství
d) Mezinárodní člen: dermatovenerolog, který žije nebo pracuje mimo ČR
e) Zdravotnický pracovník: zdravotní sestra, fyzioterapeut, kosmetička, jiné zdravotnické profese
f) Člen: lékař jiného oboru, nelékař, zajímající se o obor dermatovenerologie, pacient, laická veřejnost
g) Partner: farmaceutická a jiná firma působící v oblasti dermatovenerologie i mimo tento obor.

VI. Ekonomika občanského sdružení

Majetek občanského sdružení představují členské příspěvky, registrační poplatky na akcích pořádaných občanským sdružením, příspěvky od sponzorů, úroky. VII. Zánik občanského sdružení

K zániku občanského sdružení může dojít pouze na základě rozhodnutí plenárního zasedání členů, a to při rozhodnutí absolutní většiny všech členů.

Registrováno Ministerstvem vnitra dne 6. ledna 2009 pod č.j. VSII-1/74112/09-R a schváleno 1. Plenárním zasedáním ČADV dne 12. března 2009.

JEDNACÍ ŘÁD

I. Česká akademie dermatovenerologie (ČADV)

Česká akademie dermatovenerologie (ČADV) je občanské sdružení se sídlem Praha 8, Na Stráži 28, PSČ 180 00. ČADV je registrována 6.1.2009 u Ministerstva vnitra, IČO: 265 73 415.

II. Cíle občanského sdružení jsou:

 1. Vzdělávání v dermatovenerologii, dětské a korektivní dermatologii;
 2. Prezentece dermatovenerologie v ČR a v zahraničí. Cílové skupiny aktivit ČADV zahrnují dermatovenerology, všeobecné a dětské lékaře, jiné specialisty, dále i zdravotnické pracovníky (sestry, fyzioterapeuty, aj.) a profese, které mají vztah k oboru dermatovenerologie (kosmetičky, maséry aj.), pacienty, laickou veřejnost a média. V zahraničí jsou to dermatologové a jejich národní a mezinárodní odborné společnosti.

III. Formy činnosti ČADV zahrnují:

 1. Kongresy (pořádané nejméně jednou ročně);
 2. Semináře (cílené na různé skupiny posluchačů a subspecializace oboru);
 3. Kurzy (k získání praktických dovedností diagnostických a terapeutických);
 4. E-learning ;
 5. Publikace (koordinace publikačních aktivit s cílem maximálního úspěchu přijetí publikací v renomovaných časopisech s IF);
 6. Oficiálním časopisem ČADV je „Dermatological Therapy", časopis je distribuován řádným členům a rezidentům /kategorie členství a) a b)/ zdarma v rámci členského příspěvku počínaje druhou polovinou roku 2009 (po podepsání smlouvy);
 7. ČADV vydává bulletin „Česká dermatologie"
 8. Oficiální webové stránky jsou www.Dermanet.cz; 9. Vzdělávací granty jsou formou podpory odborného růstu rezidentů. ČADV průběžně informuje své členy o mezinárodních grantech (např. „Exchange Program" Int. Soc. Dermatology) a poskytuje seznam pracovišť v ČR, kde je možné absolvovat odborné stáže na akreditovaných pracovištích;
 9. Ceny ČADV jsou udělovány podle finančních možností občanského sdružení;
 10. Mezi priority osvětových akcí patří: „Evropský den melanomu" (květen), "Světový den psoriázy" (říjen), ev. další (Den kožní prevence);
 11. Členové ČADV budou poskytovat informace novinářům a pořádat podle možností tiskové konference v regionech;
 12. ČADV vydává pacientské informační brožury;
 13. Členové ČADV poskytují kožní poradnu pacientům v sekci „Můj kožní lékař" webových stránek. ČADV vydává pravidelně zprávy o své činnosti, zápisy ze zasedání výboru, které publikuje (např. na webových stránkách).

IV. Orgány ČADV

Plenární zasedání rozhoduje o všech aktivitách občanského sdružení, volí výbor, revizní komisi, schvaluje dodatky stanov atd. Hlasování na plenárním zasedání se děje prostou většinou, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Výbor občanského sdružení je nejméně tříčlenný. Členové výboru volí mezi sebou předsedu, místopředsedu a vědeckého sekretáře. Volební období je tříleté. Výbor řídí činnost ČADV v období mezi plenárními zasedáními. Výbor může rozhodnout o jiné formě voleb než je hlasování na plenárním zasedání (prostřednictvím mailu, pošty). Předseda je statutárním orgánem, řídí zasedání výboru a plenárního zasedání, přijímá podněty k činnosti od členů občanského sdružení, předkládá je výboru. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, je současně zodpovědný za příspěvky do „Dermatological Therapy" (je regionálním editorem). Vědecký sekretář je zodpovědný za koordinaci odborných akcí pořádaných ČADV, je prezidentem vědeckého výboru ročního kongresu. Další ev. členové výboru jsou zodpovědní za vydávání bulletinu „Česká dermatologie" (druhý místopředseda), za finance občanského sdružení (pokladník).

Revizní komise je tříčlenná. Členové revizní komise volí mezi sebou předsedu. Volební období je tříleté. Revizní komise dbá na dodržování stanov, kontroluje plnění usnesení plenárních zasedání a zasedání výboru. Pracovní skupiny výboru ČADV jsou jednak složené z dermatologů (a), jednak z ostatních členů (b). Každý člen ČADV má právo se podílet na činnosti libovolného počtu pracovních skupin. Každá pracovní skupina si mezi sebou zvolí předsedu, který je zván na zasedání výboru. Úkolem pracovní skupiny je koordinovat a pořádat odborné akce, navrhovat vědecký program vzdělávacích akcí z oblasti svého zaměření.

(a) Pracovní skupiny dermatologů jsou:

 1. Přednostů klinik a pedagogů
 2. Primářů lůžkových oddělení
 3. Ambulantních dermatologů
 4. Rezidentů
 5. Žen v dermatologii
 6. Dermatologických zdravotních sester a dále pracovní skupiny subspecializací
 7. Dětské dermatologie
 8. Korektivní dermatologie
 9. Venerologie
 10. Alergologie a imunologie
 11. Psychodermatologie
 12. Fotobiologie vč. laserů
 13. Dermatomykologie a dermatomikrobiologie
 14. Flebologie a hojení ran
 15. Lymfologie
 16. Dermatochirurgie
 17. Dermatoonkologie
 18. Dermatohistopatologie
 19. Psoriázy
 20. Farmakoekonomiky

(b) Pracovní skupiny nedermatologů jsou:

 1. Praktických lékařů
 2. Pediatrů
 3. Specialistů
 4. Pacientů
 5. Médií
 6. Nakladatelů
 7. Firem

V. Členové ČADV

Každý člen se může aktivně podílet na činnosti občanského sdružení, zapojit se do aktivit pracovních skupin, volit a být zvolen do výboru společnosti, předkládat návrhy a být osobně účasten při jejich projednávání. Člen musí dodržovat Stanovy a platit členské příspěvky. Formy členství jsou následující:

h) Řádný člen: dermatovenerolog s licencí České lékařské komory (ČLK) nebo atestovaný dermatovenerolog;

i) Rezident: dermatoveneroloog pracující v oboru dermatovenerologie bez licence ČLK, připravující se ke složení atestace z oboru;

j) Čestný člen: dermatovenerolog, kterému bylo uděleno čestné členství;

k) Mezinárodní člen: dermatovenerolog, který žije nebo pracuje mimo ČR;

l) Zdravotnický pracovník: zdravotní sestra, fyzioterapeut, kosmetička, jiné zdravotnické profese; m) Člen: lékař jiného oboru, nelékař, zajímající se o obor dermatovenerologie, pacient, laická veřejnost;

n) Partner: farmaceutická a jiná firma působící v oblasti dermatovenerologie i mimo tento obor. Výši členských příspěvků navrhuje výbor a schvaluje plenární zasedání členů. Příspěvky jsou splatné do konce ledna roku následujícího.

VI. Majetek občanského sdružení

Majetek občanského sdružení spravuje pokladník, jednou ročně podává zprávu výboru, který ji předkládá plenárnímu zasedání členů k odsouhlasení

Projednáno a schváleno 1. Plenárním zasedáním ČADV dne 12. března 2009.